Lectionary Calendar
Sunday, April 14th, 2024
the Third Sunday after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:5

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I wish that you all spoke in tongues, but {even} more that you would prophesy; and greater is one who prophesies than one who speaks in tongues, unless he interprets, so that the church may receive edifying.
NA26 – θέλω (5719) δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν (5721) γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· (5725) μείζων δὲ προφητεύων (5723) λαλῶν (5723) γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, (5725) ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. (5632)
WH – θελω (5719) δε παντας υμας λαλειν (5721) γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε (5725) μειζων δε ο προφητευων (5723) η ο λαλων (5723) γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευη (5725) ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη (5632)
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile