Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:26

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What is {the outcome} then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification.
NA26 – Τί οὖν ἐστιν, (5748) ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, (5741) ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, (5719) διδαχὴν ἔχει, (5719) ἀποκάλυψιν ἔχει, (5719) γλῶσσαν ἔχει, (5719) ἑρμηνείαν ἔχει· (5719) πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. (5737)
WH – τι ουν εστιν (5719) αδελφοι οταν συνερχησθε (5741) εκαστος ψαλμον εχει (5719) διδαχην εχει (5719) αποκαλυψιν εχει (5719) γλωσσαν εχει (5719) ερμηνειαν εχει (5719) παντα προς οικοδομην γινεσθω (5737)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘܫܳܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile