Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:21

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the Law it is written, "" I , ," says the Lord.
NA26 – ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται (5769) ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω (5692) τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ οὕτως εἰσακούσονταί (5695) μου, λέγει (5719) κύριος.
WH – εν τω νομω γεγραπται (5769) οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετερων λαλησω (5692) τω λαω τουτω και ουδ ουτως εισακουσονται (5695) μου λεγει (5719) κυριος
PES – ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܘܰܒ݂ܠܶܫܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile