Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:1

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue love, yet desire earnestly spiritual {gifts,} but especially that you may prophesy.
NA26 – Διώκετε (5720) τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε (5720) δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. (5725)
WH – διωκετε (5720) την αγαπην ζηλουτε (5720) δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε (5725)
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܛܰܢܘ ܒ݁ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile