Lectionary Calendar
Tuesday, March 5th, 2024
the Third Week of Lent
There are 26 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:4

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Love is patient, love is kind {and} is not jealous; love does not brag {and} is not arrogant,
NA26 – ἀγάπη μακροθυμεῖ, (5719) χρηστεύεται (5736) ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, (5719) ἀγάπη οὐ περπερεύεται, (5736) οὐ φυσιοῦται, (5743)
WH – η αγαπη μακροθυμει (5719) χρηστευεται (5736) η αγαπη ου ζηλοι (5719) [ | [η αγαπη] ] ου περπερευεται (5736) ου φυσιουται (5743)
PES – ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܰܓ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܪܽܘܚܶܗ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܚܳܣܶܡ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܓ݂ܶܫ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile