Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If I have {the gift of} prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.
NA26 – καὶ ἐὰν ἔχω (5725) προφητείαν καὶ εἰδῶ (5762) τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω (5725) (5725) πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. (5748)
WH – [ καν | και εαν ] εχω (5725) προφητειαν και ειδω (5762) τα μυστηρια παντα και πασαν την γνωσιν [ καν | και εαν ] εχω (5725) πασαν την πιστιν ωστε ορη [ μεθιστανειν (5721) | μεθισταναι (5721) ] αγαπην δε μη εχω (5725) ουθεν ειμι (5719)
PES – ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܕ݁ܰܥ ܐ݈ܪܳܙܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܟ݁ܽܠܳܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ ܐܶܫܰܢܶܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile