Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:3

New American Standard Version
1 Corinthians 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says, ""Jesus is accursed"; and no one can say, ""Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.
NA26 – διὸ γνωρίζω (5719) ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν (5723) λέγει, (5719) Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται (5736) εἰπεῖν, (5629) Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
WH – διο γνωριζω (5719) υμιν οτι ουδεις εν πνευματι θεου λαλων (5723) λεγει (5719) αναθεμα ιησους και ουδεις δυναται (5736) ειπειν (5629) κυριος ιησους ει μη εν πνευματι αγιω
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܳܐܡܰܪ ܕ݁ܰܚܪܶܡ ܗ݈ܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile