Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:24

New American Standard Version
1 Corinthians 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whereas our more presentable members have no need {of it.} But God has {so} composed the body, giving more abundant honor to that {member} which lacked,
NA26 – τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. (5719) ἀλλὰ θεὸς συνεκέρασεν (5656) τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ (5746) περισσοτέραν δοὺς (5631) τιμήν,
WH – τα δε ευσχημονα ημων ου χρειαν εχει (5719) αλλα ο θεος συνεκερασεν (5656) το σωμα τω υστερουμενω (5746) περισσοτεραν δους (5631) τιμην
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܕ݁ܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܙܓ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܗܰܕ݁ܳܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܙܥܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile