Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:34

New American Standard Version
1 Corinthians 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone is hungry, let him eat at home, so that you will not come together for judgment. The remaining matters I will arrange when I come.
NA26 – εἴ τις πεινᾷ, (5719) ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, (5720) ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. (5741) Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω (5632) διατάξομαι.
WH – ει τις πεινα (5719) εν οικω εσθιετω (5720) ινα μη εις κριμα συνερχησθε (5741) τα δε λοιπα ως αν ελθω (5632) διαταξομαι (5695)
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܠܥܰܣ ܕ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܥܰܠ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܦ݁ܰܩܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile