Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:26

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes.
NA26 – ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε (5725) τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, (5725) τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, (5719) ἄχρις οὗ ἔλθῃ. (5632)
WH – οσακις γαρ εαν εσθιητε (5725) τον αρτον τουτον και το ποτηριον πινητε (5725) τον θανατον του κυριου καταγγελλετε (5719) αχρι ου ελθη (5632)
PES – ܟ݁ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܡܰܥ݈ܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile