Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:28

New American Standard Version
1 Corinthians 10:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if anyone says to you, ""This is meat sacrificed to idols," do not eat {it,} for the sake of the one who informed {you,} and for conscience' sake;
NA26 – ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, (5632) Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, (5748) μὴ ἐσθίετε (5720) δι ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα (5660) καὶ τὴν συνείδησιν
WH – εαν δε τις υμιν ειπη (5632) τουτο ιεροθυτον εστιν (5719) μη εσθιετε (5720) δι εκεινον τον μηνυσαντα (5660) και την συνειδησιν
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile