Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4576 - σέβομαι

Transliteration
sébomai
Phonetics
seb'-om-ahee
Origin
middle voice of an apparently primary verb
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:169,1010
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
σεβαστός
 
Next Entry
σειρά
Definition   
Thayer's
  1. to revere, to worship
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3372 ‑ יָרֵא (yaw‑ray');  5650 ‑ עֶבֶד (eh'‑bed);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (10)
Matthew 1
Mark 1
Acts 8
NAS (10)
Matthew 1
Mark 1
Acts 8
HCS (10)
Matthew 1
Mark 1
Acts 8
BSB (10)
Matthew 1
Mark 1
Acts 8
ESV (8)
Acts 8
WEB (10)
Matthew 1
Mark 1
Acts 8
Liddell-Scott-Jones Definitions

σέβομαι, mostly used in pres.: impf. in Hdt. 7.197: fut. σεβήσομαι POxy. 1381.202 (ii A.D.): aor. ἐσέφθην S. Fr. 164, Pl. Phdr. 254b, Porph. Plot. 12: feel awe or fear before God, feel shame, οὔ νυ σέβεσθε; Il. 4.242, cf. Ar. Nu. 293; τιμῶν καὶ σεβόμενος Pl. Lg. 729c; σεφθεῖσα awe-stricken, Id. Phdr. l.c.: rarely c. inf., dread or fear to do a thing, ς. προσιδέσθαι . ., ἀντία φάσθαι A. Pers. 694 (lyr.); μιαίνειν τὸ θεῖον Pl. Ti. 69d; σέβεται καὶ φοβεῖται . . τό τι κινεῖν τῶν καθεστώτων Id. Lg. 798b: so c. acc. rei, to fear to do it, Antipho 2.4.12: c. part., ς. προσορῶν Pl. Phdr. 250e .

2. after Hom., c. acc. pers., revere, worship, Κρονίδαν Pi. P. 6.25; θεούς A. Supp. 921, etc.; πάντων ἀνάκτων κοινοβωμίαν ib. 223; Λατώ Ar. Th. 123; Λυκοῦργον σέβεσθαι worship him as a hero, Hdt. 1.66, cf. 7.197; προσορῶν ὡς θεὸν ς. τινά Pl. Phdr. 251a; do homage to Zeus, A. Pr. 937: generally, pay honour or respect to . ., θνατοὺς ἄγαν ς. ib. 543 (lyr.); τὸ φίλον S. OC 187 (lyr.), cf. Ph. 1163 (lyr.), etc.; ς. τινὰ τύχης μάκαρος E. IT 648 . esp. of Jewish proselytes, σεβομένη τὸν θεόν Acts 16:14, cf. J. AJ 14.7.2; σεβόμενοι προσήλυτοι, Ἕλληνες, Acts 13:43, Acts 17:4; σεβόμεναι γυναῖκες ib. 13.50 .

3. of things, τὰ βυβλία σεβόμενοι μεγάλως Hdt. 3.128; ὄργια Ar. Th. 949; ὦ Πιερία, σέβεταί σ' Εὔιος E. Ba. 566 (lyr.); τὸ σῶφρον αἰδούμενος ἅμα καὶ ς. Pl. Lg. 837c .

II Act. σέβω is post- Hom., used only in pres. and impf., worship, honour, mostly of the gods, ς. Δήμητρος πανήγυριν Archil. 120; πατρὸς Ὀλυμπίοιοτιμάν Pi. O. 14.12; θεούς A. Th. 596; Νύμφας Id. Eu. 22; Ἅιδην S. Ant. 777; τἀν Ἅιδου ib. 780; θεῶν θέσμια Id. Aj. 713 (lyr.), etc.; rare in Prose, νομίζεται θεοὺς σέβειν X. Mem. 4.4.19, cf. Ar. Nu. 600; but also of parents, S. OC 1377, cf. Ant. 511; of kings, Id. Aj. 667, etc.; of suppliants, A. Eu. 151 (lyr.); λέγω κατ' ἄνδρα, μὴ θεόν, σέβειν ἐμέ Id. Ag. 925; αἰχμὴν . . μᾶλλον θεοῦ ς. Id. Th. 530; ς. ὀνείρων φάσματα Id. Ag. 274; τὰς ἐμὰς ἀρχὰς ς. S. Ant. 744 ( εὖ σέβουσι is dub. cj. for εὐσεβοῦσι in A. Ag. 338, cf. E. Ph. 1320, Tr. 85 ); σέβειν ἐν τιμῇ c. acc., A. Pers. 166, Pl. Lg. 647a: c. inf., ὑβρίζειν ἐν κακοῖσιν οὐ σέβω, i.e. τὸ ὑβρίζειν, I do not respect, approve it, A. Ag. 1612; τὸ μὴ ἀδικεῖν σέβοντες Id. Eu. 749: rarely of a god, Ποσειδῶν . . τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέβων E. Hipp. 896: — σέβομαι as Pass., to be reverenced, ἡ δ' οἴκοι [πόλις] πλέον δίκῃ σέβοιτ' ἄν S. OC 760; τὸ σεβόμενον reverence, Plu. 2.1101d.

2. less freq. abs., to worship, to be religious, τὸν σέβοντ' εὐεργετεῖν A. Eu. 725, cf. 897; οὐ γὰρ σέβεις S. Ant. 745; κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μή Th. 2.53; but in all these places an object shd. perh. be supplied from the context. ( σέβομαι prob. orig. ' I shrink from . . ', of which σοβέω is the causal; perh. cogn. with Skt. tyajati 'desert, let go'.)

Thayer's Expanded Definition

σέβω, and (so everywhere in the Scriptures) σέβομαι; from Homer down; to revere, to worship: τινα (a deity), Matthew 15:9; Mark 7:7; Acts 18:13; Acts 19:27 (Wis. 15:18 etc.; for יָרֵא, Joshua 4:24; Joshua 22:25; Jonah 1:9). In the Acts, proselytes of the gate (see προσήλυτος, 2) are called σεβόμενοι τόν Θεόν (`men that worship God'), Acts 16:14; Acts 18:7 (Josephus, Antiquities 14, 7, 2); and simply οἱ σεβόμενοι (A. V. the devout persons), Acts 17:17; σεβόμενοι προσήλυτοι (R. V. devout proselytes), Acts 13:43; σεβομεναι γυναῖκες, Acts 13:50; τῶν ... σεβομένων Ἑλλήνων, (A. V. the devout Greeks), Acts 17:4; in the Latin church,metuentes, verecundi, religiosi, timorati; Vulg. (except Acts 13:50)colentes; cf. Thilo in his Cod. apocr. Nov. Test., p. 521.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σέβω ,

[in LXX (chiefly for H3372, Joshua 4:24, al.) and NT always mid., σέβομαι , exc. 4 Maccabees 5:24;]

to worship: c. acc pers., Matthew 15:9, Mark 7:7, Acts 18:13; Acts 19:27; σεβόμενος τ . θεόν , Acts 16:14; Acts 18:7; σεβόμενοι (σ . προσήλυτοι , σ . Ἕλληνες ), devout, Acts 13:43; Acts 13:50; Acts 17:4; Acts 17:17 (cf. προσήλυτος ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

(Lat. sudarium : also naturalized in Aramaic), ";a handkerchief"; (Luke 19:20, al.). In the marriage contracts CPR I. 27.7 (A.D. 190) and ib. 21.19 (A.D. 230) a σουδάριον is included in the bride’s dowry (cf. Deissmann BS p. 223), and in P Lond 121.826 (iii/A.D.) (= I. p. 110) the word occurs in a charm for procuring dreams, ἐντύλισσε τὰ φύλ (λα) ἐν σουδαρίῳ κενῷ (l. καινῷ) καὶ τίθει ὑπὸ τὴν κεφαλήν σου. See also the magic P Osl I. 1.289 (iv/A.D.) σουδάριον ὁλόλιτον, ";a sudarium of fine linen,"; with the editor’s note.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
σεβεσθαι σέβεσθαι σεβεται σέβεται σέβησθε σέβομαι σεβομενας σεβομένας σεβομενη σεβομένη σεβομενοις σεβομένοις σεβομενου σεβομένου σεβομενων σεβομένων σεβονται σέβονταί σέβωνται sebesthai sébesthai sebetai sébetai sebomenas seboménas sebomene sebomenē seboméne seboménē sebomenois seboménois sebomenon sebomenōn seboménon seboménōn sebomenou seboménou sebontai sébontaí