Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #190 - ἀκολουθέω

Transliteration
akolouthéō
Phonetics
ak-ol-oo-theh'-o
Origin
from (G1) (as a particle of union) and keleuthos (a road)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:210,33
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀκοή
 
Next Entry
ἀκούω
Definition   
Thayer's
  1. to follow one who precedes, join him as his attendant, accompany him
  2. to join one as a disciple, become or be his disciple
    1. side with his party
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 309 ‑ אָחַר (aw‑khar');  1692 ‑ דָּבַק (daw‑bak');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (93)
Matthew 25
Mark 19
Luke 17
John 20
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 7
NAS (89)
Matthew 25
Mark 17
Luke 17
John 19
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 6
HCS (83)
Matthew 23
Mark 17
Luke 15
John 17
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 6
BSB (90)
Matthew 25
Mark 18
Luke 17
John 19
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 6
ESV (86)
Matthew 23
Mark 18
Luke 17
John 18
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 5
WEB (94)
Matthew 25
Mark 20
Luke 17
John 20
Acts 4
1 Corinthians 1
Revelation 7
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀκολουθ-έω,

I

1. follow one, go after or with him, freq. of soldiers and slaves: mostly c. dat. pers., Ar. Pl. 19, etc.; ἀ. τῷ ἡγουμένῳ Pl. R. 474c; with Preps., ἀ. μετά τινος Th. 7.57, Pl. La. 187e, Lys. 2.27, etc.; τοῖς σώμασι μετ' ἐκείνων ἠκολούθουν, ταῖς δ' εὐνοίαις μεθ' ὑμῶν ἦσαν Isoc. 14.15; ἀ. σύν τινι X. An. 7.5.3; κατόπιν τινός Ar. Pl. 13: rarely c. acc., Men. 558: abs., Pl. Plt. 277e, Thphr. Char. 18.8, etc.; ἀ. ἐφ' ἁρπαγήν, of soldiers, Th. 2.98; ἀκολουθῶν, ὁ, as Subst., = cross ἀκόλουθος 1, Men. Adul.Fr. 1.

2. of stars, follow in the diurnal rotation, Autol. 2.2.

II metaph.,

1. follow, be guided by, τῇ γνώμῃ τινός Th. 3.38; τοῖς πράγμασιν, τοῖς τοῦ πολέμου καιροῖς, D. 4.39, 24.95; obey, τοῖς νόμοις And. 4.19: c. acc. neut., ἀ. ἅπαντα PLille 1.26.

2. follow the thread of a discourse, Pl. Phd. 107b, etc.

3. of things, follow upon, to be consequent upon, consistent with, εὐλογία.. εὐηθείᾳ ἀ. Id. R. 400e, cf. 398d; follow analogy of, Arist. HA 499a10, al. abs., to be consequent, ὡς γένους ὄντος τοῦ ἀεὶ ἀκολουθοῦντος Top. 128b4; as species to individual, GA 768b13.

4. abs., ἀκολουθεῖ it follows, Id. Cat. 14a31. Not in Trag.: first in Hippon. 55, with (s.v.l.), elsewhere ; takes place of ἕπομαι in later Greek.

Thayer's Expanded Definition

ἀκολουθέω, (ῶ; future ἀκολουθήσω; imperfect ἠκολούθουν; 1 aorist ἠκολούθησα; perfect ἠκολούθηκα (Mark 10:28 L T Tr WH); (from ἀκόλουθος, and this from a copulative and κέλευθος road, properly, walking the same road);

1. to follow one who precedes, join him as his attendant, accompany him: Matthew 4:25; Matthew 8:19; Matthew 9:19; Matthew 27:55; Mark 3:7; Mark 5:24 ( Lachmann); (R G); Luke 22:39, 54; Luke 23:27; John 1:37f, 43 (); , etc.; Acts 12:8; Acts 13:43; Acts 21:36; 1 Corinthians 10:4; distinguished from προάγειν in Matthew 21:9; Mark 11:9; tropically, τά ἔργα αὐτῶν ἀκολούθει μετ' αὐτῶν, their good deeds will accompany them to the presence of God the judge to be rewarded by him, Revelation 14:13; on the other hand, ἠκολούθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, Revelation 18:5, but here for ἠκολούθησαν G L T Tr WH have restored ἐκολλήθησαν; (σημεῖα τοῖς πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα, Mark 16:17 Tr WH text (where others παρακολουθέω, which see)). to follow one in time, succeed one: Revelation 14:8f. (Herodian, 1, 14, 12 (6) τά γοῦν ἀκολουθήσαντα, others). Since among the ancients disciples were accustomed to accompany their masters on their walks and journeys — (others derive the usage that follows from the figurative sense of the word directly; cf. e. g. 2 Macc. 8:36 τό ἀκολουθεῖν τοῖς νόμοις; M. Antoninus 1. vii. § 31 ἀκολούθησον θεῷ, and Gataker at the passage), ἀκολουθέω denotes

2. to join one as a disciple, become or be his disciple; side with his party, (A. V. follow him): Matthew 4:20, 22; Matthew 9:9; Matthew 19:27; Mark 1:18; Mark 8:34; Luke 5:11, 27, etc.; John 8:12 (where Jesus likens himself to a torch which the disciple follows); οὐκ ἀκολούθει ἡμῖν he is not of our band of thy disciples, Mark 9:38 to cleave steadfastly to one, conform wholly to his example, in living and if need be in dying also: Matthew 10:38; Matthew 16:24; John 12:26; John 21:22. This verb is not found in the Epistles except in 1 Corinthians 10:4. As in the classics, it is joined mostly with a dative of the object; sometimes with μετά τίνος, Luke 9:49; Revelation 6:8 (Treg. marginal reading dative); ; (so also in Greek writings; cf. Lob. ad Phryn., p. 353f; (Rutherford, New Phryn., p. 458f)); ὀπίσω τίνος, Matthew 10:38; Mark 8:34 (where R L WH Tr marginal reading ἐλθεῖν), Hebrew פְּלֹנִי אַחֲרֵי הָלַך, cf. 1 Kings 19:21; see Winers Grammar, 234 (219); (Buttmann, 172 (150), cf. ἀκολουθέω κατόπιν τίνος, Aristophanes Plutarch, 13. Compare: ἐξακολουθέω, ἐπακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀκολουθέω , -

(<ἀκόλονθος , following; < - Cop., κέλόνθος , poët., away),

[in LXX chiefly for H1980;]

to accompany, follow: Matthew 4:25, al. Metaph., of discipleship: Matthew 9:9, Mark 9:38, John 12:26, al. Absol.: Matthew 8:10; more freq., c. dat. (cl.), Matthew 8:1, al.; seq. μετά , c. gen. (cl.; Rutherford, N.Phr., 458 f.), Luke 9:49; ὀπίσω , C. gen. (Heb. H317 H1980), Matthew 10:38 (cf. ἐξ -, ἐπ -, κατ -, παρ -, συν -ἀκολουθέω ).

SYN.: (cl.) ἔπομαι , not in NT (v. Cremer, 80; MM, VGT, s.v.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

ἀκολουθέω is still the word for ";following,"; in MGr (ἀκλουθῶ) : it is noteworthy that in a large batch of petitions in P Ryl II. 124–152, from Euhemeria (A.D. 28–42) we find the MGr form anticipated four times (ἐπηκλούθησε or -ηκότος). In the papyri the verb takes the place of ἕπομαι, which is also wanting in the NT, and in the LXX is confined to 3 Maccabees. In the most literal sense we have such passages as P Lond 131 recto.29 (A.D. 78–9) ( = I. p. 171) παιδ (ῶν) `b ἀκολουθούντων τοῖς ὄνοις. P Lille I. 1 verso.18 (B.C. 259) has an inanimate object : ἀκολουθήσουσι δὲ τοῖς προϋπάρχουσι χώμασι, ";they will follow up, continue, the existing banks."; For the thought of ";following"; to get a favour see BGU IV. 1079.10 (A.D. 41) ( = Selections, p. 39), ἀκολούθει δὲ Πτολλαρίωνι πᾶσαν ὥραν, ";stick to Ptollarion constantly"; : cf. l.26 μᾶλλον ἀκολουθῶν αὐτῷ δύνῃ ϕιλιάσαι αὐτῷ, ";rather stick to him, and so you may become his friend."; In P Petr III. 128.10 the verb is used of journey-money assigned to an official, ἐφόδοις τοῖς ἀκολουθοῦσι τῶι [ἐπιστά ]τηι. A striking parallel to the language of Matthew 19:27, and parallels, is to be found in an early papyrus Latin letter of recommendation discovered at Oxyrhynchus, P Oxy I. 32.10 ff. (ii/A.D.), ";reliquit enim su[o]s [e]t rem suam et actum et me secutus est."; If the letter can be regarded as a Christian letter, its value, in view of its age, would be unique : see Deissmann LAE, p. 182. For the adjective, see P Tebt II. 296.14 (A.D. 123) ἀκόλουθ (όν) ἐστι, ";it is consequently right"; (Edd.), and for the adverb, see P Tebt I. 33.2 (B.C. 112) ( = Selections, p. 30) φρόν ]τισον οὖν ἵνα γενή (ται) ἀκολούθως, ";take care therefore that action is taken in accordance with it,"; P Oxy I. 38.13 (A.D. 49–50) ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ σοῦ, ";in accordance with what had been enacted by you"; : —the word is very common. The verb normally takes the dative. P Amh II. 62.2 (ii/B.C.) shows it absolute : εἰσὶν οἱ ἀκολουθοῦντες μαχαιρο (φόροι) Δίδνμος Λυσίμαχος κτλ. In P Lille I. 26.4 (iii/B.C.) we have an adverbial accus., εἰ μὴ ἀκολουθεῖς ἅπαντα. Note P Par p. 411 (Ptol.) Ἀμ ]μώνιον ἀκολουθοῦντά σοι ὀφθαλ [μοῖς. For ἀκ. μετά cf. Rutherford NP, p. 458 f., where the construction is shown to be Attic.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ακολουθει ακολουθεί ακολούθει ἀκολουθεῖ Ἀκολούθει ακολουθειτω ακολουθείτω ἀκολουθείτω ακολουθησαι ακολουθήσαι ἀκολουθῆσαι ακολουθησαντες ακολουθήσαντές ἀκολουθήσαντές ακολουθησαντων ακολουθησάντων ἀκολουθησάντων ακολουθησατε ακολουθήσατε ἀκολουθήσατε ακολουθησεις ακολουθήσεις ἀκολουθήσεις ακολούθησον ακολουθήσουσι ακολουθησουσιν ἀκολουθήσουσιν ακολουθησω ακολουθήσω ἀκολουθήσω ακολουθήσωσιν ακολουθουντα ακολουθούντα ἀκολουθοῦντα ακολουθουντας ακολουθούντας ἀκολουθοῦντας ακολουθουντες ακολουθούντες ἀκολουθοῦντες ακολουθουντι ακολουθούντι ἀκολουθοῦντι ακολουθουσης ακολουθούσης ἀκολουθούσης ακολουθούσί ακολουθουσιν ακολουθούσιν ἀκολουθοῦσιν ἀκολουθοῦσίν ακολουθων ακολουθών ἀκολουθῶν ακοντίζω ακοντίζων ακοντισταί άκοσμον ακουσιασθείσης ακούσιον ακούσιόν ακουσίων ακουσιως ακουσίως ακουστά ακουστάς ακουστή ακουστήν ακουστόν ακουτιείς ακουτίσαι ακουτίσατε ακούτισόν ακουτιώ ηκολουθει ηκολούθει ἠκολούθει ηκολουθηκαμεν ἠκολουθήκαμέν ηκολουθησαμεν ηκολουθήσαμέν ἠκολουθήσαμέν ηκολουθησαν ηκολούθησαν ἠκολούθησαν ηκολούθησε ηκολουθησεν ηκολούθησεν ἠκολούθησεν ηκολουθουν ηκολούθουν ἠκολούθουν ηκονημένα ηκονημένον ηκόνησαν ηκόντιζε ηκόντιζεν ηκούτισας παρακολουθησει παρακολουθήσει παρἀκολουθήσει akolouthei akoloutheî Akoloúthei akoloutheito akoloutheitō akoloutheíto akoloutheítō akolouthesai akolouthêsai akolouthēsai akolouthē̂sai akolouthesantes akolouthēsantes akolouthḗsantés akolouthesanton akolouthesánton akolouthēsantōn akolouthēsántōn akolouthesate akolouthēsate akolouthḗsate akoloutheseis akolouthēseis akolouthḗseis akoloutheso akolouthēsō akolouthḗso akolouthḗsō akolouthesousin akolouthēsousin akolouthḗsousin akolouthon akolouthôn akolouthōn akolouthō̂n akolouthounta akolouthoûnta akolouthountas akolouthoûntas akolouthountes akolouthoûntes akolouthounti akolouthoûnti akolouthouses akolouthousēs akolouthoúses akolouthoúsēs akolouthousin akolouthoûsin akolouthoûsín ekolouthei ekoloúthei ēkolouthei ēkoloúthei ekolouthekamen ekolouthḗkamén ēkolouthēkamen ēkolouthḗkamén ekolouthesamen ekolouthḗsamén ēkolouthēsamen ēkolouthḗsamén ekolouthesan ekoloúthesan ēkolouthēsan ēkoloúthēsan ekolouthesen ekoloúthesen ēkolouthēsen ēkoloúthēsen ekolouthoun ekoloúthoun ēkolouthoun ēkoloúthoun parakolouthesei parakolouthēsei parakolouthḗsei
adsFree icon
Ads FreeProfile