Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1122 - γραμματεύς

Transliteration
grammateús
Phonetics
gram-mat-yooce'
Origin
from (G1121)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
1:740,127
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
γράμμα
 
Next Entry
γραπτός
Definition   
Thayer's
  1. a clerk, scribe, esp.a public servant, secretary, recorder, whose office and influence differed in different states
  2. in the Bible, a man learned in the Mosaic law and in the sacred writings, an interpreter, teacher. Scribes examined the more difficult and subtle questions of the law; added to the Mosaic law decisions of various kinds thought to elucidate its meaning and scope, and did this to the detriment of religion. Since the advice of men skilled in the law was needed in the examination in the causes and the solution of the difficult questions, they were enrolled in the Sanhedrin; and are mentioned in connection with the priests and elders of the people. See a Bible Dictionary for more information on the scribes.
  3. a religious teacher: so instructed that from his learning and ability to teach advantage may redound to the kingdom of heaven
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1697 ‑ דָּבָר (daw‑bawr');  5608 ‑ סָפַר (saw‑far');  5921 ‑ עַל (al);  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  7860 ‑ שָׁטַר (sho‑tare');  8200 ‑ שְׁפַט (shef‑at');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (67)
Matthew 24
Mark 22
Luke 15
John 1
Acts 4
1 Corinthians 1
NAS (65)
Matthew 23
Mark 21
Luke 14
John 1
Acts 5
1 Corinthians 1
HCS (63)
Matthew 22
Mark 21
Luke 14
John 1
Acts 4
1 Corinthians 1
BSB (63)
Matthew 22
Mark 21
Luke 14
John 1
Acts 4
1 Corinthians 1
ESV (57)
Matthew 21
Mark 18
Luke 12
John 1
Acts 4
1 Corinthians 1
WEB (67)
Matthew 24
Mark 22
Luke 15
John 1
Acts 4
1 Corinthians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

γραμμᾰτ-εύς, έως, ὁ,

1. secretary, registrar, title of officials at Athens and elsewhere, IG 12.15, etc.; ὁ γ. ὁ τῆς πόλεως Th. 7.10; γ. τοῦ δήμου OGI 493.10 (Ephesus, ii A. D.), Acts 19:35; γ. ἀνδραπόδων PHib. 29.7; γ. τῶν μαχίμων UPZ 110.145 (ii B. C.); γ. τοῦ θεοῦ IG 9(2).1109.21 (Magn. Thess.); also of subordinate officials, clerk, sts. a term of contempt, ὄλεθρος γ. D. 18.127; θεοῖς ἐχθρὸς καὶ γ. Id. 19.95; ἡ γ., in joke, Ar. Th. 432.

2. metaph., recorder, of memory, Pl. Phlb. 39a.

3. scholar, γ. σαφής A. Fr. 358 (s. v. l.).

4. one who traces or marks out, of Egyptian embalmers, D.S. 1.91.

Thayer's Expanded Definition

γραμματεύς, γραμματέως (accusative plural γραμματεῖς, Winers Grammar, § 9, 2; (Buttmann, 14 (13))), (γράμμα), the Sept. for סֹפֵר and שֹׁטֵר;

1. in secular authors and here and there in the O. T. (e. g. 2 Samuel 8:17; 2 Samuel 20:25; 2 Kings 19:2; 2 Kings 25:19; Psalm 44:2 (), a clerk, scribe, especially a public scribe, secretary, recorder, whose office and influence differed in different states: Acts 19:35 (Sir. 10:5); (cf. Lightfoot in The Contemporary Review for 1878, p. 294; Wood, Discoveries at Ephesus, Appendix, Inscriptions from the Great Theatre, p. 49 n.),

2. in the Bible, a man learned in the Mosaic law and in the sacred writings, an interpreter, teacher: Matthew 23:34; 1 Corinthians 1:20 (called also νομικός in Luke 10:25, and νομοδιδάσκαλος in Luke 5:17; (Meyer (on Matthew 22:35), while denying any essential different between γραμματεύς and νομικός (cf. Luke 11:52, 53 — yet see critical texts), regards the latter name as the more specific (a jurisconsult) and Classic, γραμματεύς as the more general (a learned man) and Hebraistic; it is also the more common in the Apocrypha, where νομικός occurs only 4 Macc. 5:3. As teachers they were called νομοδιδάσκαλοι. Cf. B. D. under the word , also under the word I. 1 note)); Jeremiah 8:8 (cf. 2:8); Nehemiah 8:1; Nehemiah 12:26, 36; 2 Esdr. 7:6, 11, and especially Sir. 38:24, 31ff Sir. 39:1-11. The γραμματεῖς explained the meaning of the sacred oracles, Matthew 2:4 (γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, Joshua 1:10; 1 Macc. 5:42; cf. Sir. 44:4); ; Mark 9:11; Mark 12:35; examined into the more difficult and subtile questions of the law, Matthew 9:3; Mark 2:6; Mark 12:28; added to the Mosaic law decisions of various kinds thought to elucidate its meaning and scope, and did this to the detriment of religion, Matthew 5:20; Matthew 15:1ff; 23:2ff; Mark 7:1ff; cf. Luke 11:46. Since the advice of men skilled in the law was needed in the examination of causes and the solution of difficult questions, they were enrolled in the Sanhedrin; and accordingly in the N. T. they are often mentioned in connection with the priests and elders of the people: Matthew 21:15; Matthew 26:3 R G; Mark 11:18, 27; Mark 14:1; Mark 15:1; Luke 19:47; Luke 20:1; Luke 22:2. Cf. Schürer, Neutest. Zeitgesch. § 25 ii.; Klöpper in Schenkel v. 247ff; (and thorough articles in BB. DD. under the word ; cf. Winer's Grammar, Robertson Smith, The O. T. in the Jewish Ch., Lect. iii.):

3. universally, a religious teacher: γραμματεύς μαθητευθείς εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν a teacher so instructed that from his learning and ability to teach advantage may redound to the kingdom of heaven, Matthew 13:52 (but G T Tr WH read μαθητευθείς τῇ βασιλεία (L ἐν τῇ βασιλείαν); and many interpret made a disciple unto the kingdom of heaven (which is personified); see μαθητεύω, at the end).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

γραμματεύς , -έως

(acc pl., -εῖς , v. B1., § 8, 2),

(<γράμμα ),

[in LXX always for H7860 in Hex., elsewhere chiefly for H5608;]

1. a secretary; γ . τ . πόλεως , a state-clerk: Acts 19:35.

2. In Papyri, of a military officer (Deiss., BS, 110 f.). So Judges 5:14, 2 Kings 25:19 (H5608), al.

3. a scribe, a biblical scholar, teacher of the law (so first in 1 Esdras 8:3, Ezra 7:6; in Luke 5:17, νομοδιδάσκαλος ; in Luke 10:25, νομικός ): Matthew 7:29, Mark 1:22, and freq. in Gosp. γ . καὶ ἀρχιερεῖς , Matthew 2:4, et.; γ . κ . Φαρισαῖοι , Matthew 5:20, et.; γ . μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τ . οὐρ ., Matthew 13:52; ποῦ σοφός ; ποῦ γ ., 1 Corinthians 1:20 (Cremer, 167; DB, iv, 420, 800).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In the LXX γραμματεῖς first occur in connexion with the Egyptian ἐργοδιῶκται , and are rendered ";officers"; (Exodus 5:6, AV, RV) : cf. Deuteronomy 20:5, where the word again denotes subordinate military officials, presumably those who kept the register of the army (Driver ad l.). Deissmann (BS, p. 110 ff.) has shown how readily this technical usage of the word would be adopted by the Alexandrian translators in view of the practice of Egyptian Greek. Thus in P Par 63.145 (B.C. 165) we hear of a certain Eumelus τοῦ γραμματέως τῶν μαχίμων , ";the registrar of the μάχιμοι "; (Mahaffy, P Petr III. p. 31), and in P Lond 23.95 (B.C. 158–7) (= I. p. 41) of a γραμματέα τῶν δ [υ ]ναμέων . See also Archiv iv. p. 33 f. for the office of γραμματεὺς τῶν κατοίκων ἱππέων . The word is very common to denote the official who had to supply returns to the central authority on the number of inhabitants in a village, on their holdings in land, etc. In Syll 790.21 (i/B.C.) τὸν γραμματέα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν προφήτην we have an example of the word used with reference to a religious office; cf. lines 32, 46, and Magn 197.11 (time of Caracalla) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ γρ [αμ ]ματεῖς ἀνέστη [σαν (see Nägeli, p. 35). In P Petr III. 59 (b) we have a census for poll-tax, where in some community numbering 2108 males there are exempted 92 ἱερεῖς and 10 ἱερογραμματεῖς . It is unnecessary to illustrate the large and varied use of γρ . to denote public officials, and especially town clerks : e.g. P Lond 1159.1 (A.D. 145–7) (= III. p. 112) παρὰ γραμματέων Πόλεως (sc. Hermopolis) αἰτούμενοι ὑπὸ σοῦ —these officials proceed to furnish a return of well-to-do citizens on the ";liturgy"; list. The importance of the office at Ephesus, to which Acts 19:35 points, is now abundantly confirmed by the inscrr. : cf. e.g. OGIS 493.11 (Ephesus—ii/A.D.) Λούκιος . . . ἀποδε [δει ]γμένος γραμματεὺ [ς τοῦ ] δήμου , also .28, .34, and for a similar use of the verb ib. 480.11 (A.D. 104), 510.11 (A.D. 138–61) γραμματεύοντος Ποπλίου Οὐηδίου Ἀντ (ω )νείνου ἀσιάρχου : see further Hicks Greek Inscrr. in the Brit. Museum iii. p. 154, Ramsay St Paul, pp. 281, 305, and art. ";Ephesus"; in Hastings’ D.B. i. p. 723. It may be added that the word had as large a range as our ";clerk"; or ";secretary."; Thus P Giss I. 45.4 (Hadrian’s reign) εἰ ] δοκ [ε ] , πέμψον ἐνθάδε ἢ τὸν [κω ]μο ̣γραμματέα ἢ γραμματέα [αὐ ]τ ̣ο ̣[ , ";the clerk of the village council, or his clerk"; : BGU IV. 1096.3 (i//ii A.D.) ἐπεὶ Σαραπίων [α ] ἔσχον γραμματέα , ὃν πρότερον εἶχον , ὑπὲρ οὗ [κ ]αὶ ἄλλοτέ σοι ἔγραψα —an official writes to a subordinate to hand over papers to his newly engaged secretary, whom he had employed previously, and not to have dealings with his successor. A new astrological fragment, in PSI III. 158.67 (? iii/A.D.), tells us that there are secretaries and secretaries, the planets differentiating them—ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Κρόνου συνπροσγένηται τῷ τοῦ Ἑρμοῦ , αὐτὸς [μ ]ε ̣̣ν ὁ τοῦ Κρόνου προάγων ποιεῖ γραμματεῖς αὐστηροὺς [καὶ ] δ ̣ι ̣κ ̣ογράφους ἢ δικολόγους ἤτοι τούτων παραπλ [η ]σίους [. ]ὰν δὲ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ αὐτὸς προάγῃ τοῦ Κρόνου , ν ̣[ω ]χελε ̣ι ̣ͅς ̣ δυσπράξου [ς ἀ ]τυχεῖς ἐν τοῖς πράγμασι . Another configuration (l. .53) γραμματεῖς μεγ [ ]λους ποιεῖ καὶ κριτηρίων ἄρχοντας .

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
γραμματέα γραμματεί γραμματεις γραμματείς γραμματεῖς γραμματεύειν γραμματεύοντα γραμματευς γραμματεύς γραμματεὺς γραμματεύσι γραμματευσιν γραμματεύσιν γραμματεῦσιν γραμματεων γραμματέων γραμματέως γραμματική γραμματικοί γραμματοεισαγωγείς grammateis grammateîs grammateon grammateōn grammatéon grammatéōn grammateus grammateús grammateùs grammateusin grammateûsin
adsFree icon
Ads FreeProfile