Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:9,13

New American Standard Version
Titus 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.
NA26 – ἀντεχόμενον (5740) τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς (5753) καὶ παρακαλεῖν (5721) ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (5723) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας (5723) ἐλέγχειν. (5721)
WH – αντεχομενον (5740) του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η (5725) και παρακαλειν (5721) εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση (5723) και τους αντιλεγοντας (5723) ελεγχειν (5721)
PES – ܘܰܒ݂ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܒ݂ܰܝܳܐܘܽ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܰܠܡܰܟ݁ܳܣܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Titus 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This testimony is true. For this reason reprove them severely so that they may be sound in the faith,
NA26 – μαρτυρία αὕτη ἐστὶν (5748) ἀληθής. δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε (5720) αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν (5725) ἐν τῇ πίστει,
WH – η μαρτυρια αυτη εστιν (5719) αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε (5720) αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν (5725) [ [εν] | εν ] τη πιστει
PES – ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܟ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile