Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:14

New American Standard Version
Titus 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not paying attention to Jewish myths and commandments of men who turn away from the truth.
NA26 – μὴ προσέχοντες (5723) Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων (5734) τὴν ἀλήθειαν.
WH – μη προσεχοντες (5723) ιουδαικοις μυθοις και εντολαις ανθρωπων αποστρεφομενων (5734) την αληθειαν
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܠܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile