Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:3

New American Standard Version
Romans 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I could wish that I myself were accursed, {separated} from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh,
NA26 – ηὐχόμην (5711) γὰρ ἀνάθεμα εἶναι (5750) αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,
WH – ηυχομην (5711) γαρ αναθεμα ειναι (5721) αυτος εγω απο του χριστου υπερ των αδελφων μου των συγγενων μου κατα σαρκα
PES – ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܝ ܚܶܪܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܐܰܚܰܝ ܘܰܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile