Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:3

New American Standard Version
Romans 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what the Law could not do, weak as it was through the flesh, God {did:} sending His own Son in the likeness of sinful flesh and {as an offering} for sin, He condemned sin in the flesh,
NA26 – τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ἠσθένει (5707) διὰ τῆς σαρκός, θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας (5660) ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν (5656) τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,
WH – το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει (5707) δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας (5660) εν ομοιωματι σαρκος αμαρτιας και περι αμαρτιας κατεκρινεν (5656) την αμαρτιαν εν τη σαρκι
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܚܺܝܠ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܝܒ݂ܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile