Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:19

New American Standard Version
Romans 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.
NA26 – γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται· (5736)
WH – η γαρ αποκαραδοκια της κτισεως την αποκαλυψιν των υιων του θεου απεκδεχεται (5736)
PES – ܟ݁ܽܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܝܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile