Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:18

New American Standard Version
Romans 8:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
NA26 – Λογίζομαι (5736) γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν (5723) δόξαν ἀποκαλυφθῆναι (5683) εἰς ἡμᾶς.
WH – λογιζομαι (5736) γαρ οτι ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προς την μελλουσαν (5723) δοξαν αποκαλυφθηναι (5683) εις ημας
PES – ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܚܰܫܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile