Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:4

New American Standard Version
Romans 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due.
NA26 – τῷ δὲ ἐργαζομένῳ (5740) μισθὸς οὐ λογίζεται (5736) κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·
WH – τω δε εργαζομενω (5740) ο μισθος ου λογιζεται (5736) κατα χαριν αλλα κατα οφειλημα
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile