Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:9

New American Standard Bible
Romans 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living.
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν (5627) καὶ ἔζησεν (5656) ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων (5723) κυριεύσῃ. (5661)
WH – εις τουτο γαρ χριστος απεθανεν (5627) και εζησεν (5656) ινα και νεκρων και ζωντων (5723) κυριευση (5661)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile