Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:17

New American Standard Version
Revelation 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the Lamb in the center of the throne will be their shepherd, and will guide them to springs of the water of life; and God will wipe every tear from their eyes."
NA26 – ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ (5692) αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει (5692) αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
WH – οτι το αρνιον το ανα μεσον του θρονου ποιμανει (5692) αυτους και οδηγησει (5692) αυτους επι ζωης πηγας υδατων και εξαλειψει (5692) ο θεος παν δακρυον εκ των οφθαλμων αυτων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ݂ ܚܰܝܶܐ ܘܨܶܝܕ݂ ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile