Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:18

New American Standard Version
Revelation 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And to the angel of the church in Thyatira write: The Son of God, who has eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:
NA26 – Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· (5657) Τάδε λέγει (5719) υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων (5723) τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
WH – και τω αγγελω [ τω | της ] εν θυατειροις εκκλησιας γραψον (5657) ταδε λεγει (5719) ο υιος του θεου ο εχων (5723) τους οφθαλμους [ [αυτου] | αυτου ] ως φλογα πυρος και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile