Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:17

New American Standard Version
Revelation 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give {some} of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.'
NA26 – ἔχων (5723) οὖς ἀκουσάτω (5657) τί τὸ πνεῦμα λέγει (5719) ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι (5723) δώσω (5692) αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, (5772) καὶ δώσω (5692) αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον (5772) οὐδεὶς οἶδεν (5758) εἰ μὴ λαμβάνων. (5723)
WH – ο εχων (5723) ους ακουσατω (5657) τι το πνευμα λεγει (5719) ταις εκκλησιαις τω νικωντι (5723) δωσω (5692) αυτω του μαννα του κεκρυμμενου (5772) και δωσω (5692) αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον (5772) ο ουδεις οιδεν (5758) ει μη ο λαμβανων (5723)
PES – ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܡܰܢ݈ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܛܫܰܝ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile