Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:17

New American Standard Version
Revelation 21:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he measured its wall, seventy-two yards, {according to} human measurements, which are {also} angelic {measurements.}
NA26 – καὶ ἐμέτρησεν (5656) τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν (5748) ἀγγέλου.
WH – και εμετρησεν (5656) το τειχος αυτης εκατον τεσσερακοντα τεσσαρων πηχων μετρον ανθρωπου ο εστιν (5719) αγγελου
PES – ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܫܽܘܪܳܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܐܰܡܺܝܢ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile