Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:15

New American Standard Version
Revelation 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His feet {were} like burnished bronze, when it has been made to glow in a furnace, and His voice {was} like the sound of many waters.
NA26 – καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, (5772) καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
WH – και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενης (5772) και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
PES – ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܕ݁ܡܰܚܰܡ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile