Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:12

New American Standard Version
Revelation 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I turned to see the voice that was speaking with me. And having turned I saw seven golden lampstands;
NA26 – Καὶ ἐπέστρεψα (5656) βλέπειν (5721) τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει (5707) μετ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας (5660) εἶδον (5627) ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
WH – και επεστρεψα (5656) βλεπειν (5721) την φωνην ητις ελαλει (5707) μετ εμου και επιστρεψας (5660) ειδον (5627) επτα λυχνιας χρυσας
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܛܦ݁ܶܬ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܢ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile