Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:11

New American Standard Version
Revelation 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""Write in a book what you see, and send {it} to the seven churches: to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea."
NA26 – λεγούσης, (5723) βλέπεις (5719) γράψον (5657) εἰς βιβλίον καὶ πέμψον (5657) ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
WH – λεγουσης (5723) ο βλεπεις (5719) γραψον (5657) εις βιβλιον και πεμψον (5657) ταις επτα εκκλησιαις εις εφεσον και εις σμυρναν και εις περγαμον και εις θυατειρα και εις σαρδεις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν
PES – ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܠܰܙܡܽܘܪܢܰܐ ܘܰܠܦ݁ܶܪܓ݂ܰܡܳܘܣ ܘܰܠܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܘܰܠܣܰܪܕ݂ܺܝܣ ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ ܘܰܠܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile