Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:2

New American Standard Version
Revelation 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ; for He has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality, and ."
NA26 – ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν (5656) τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν (5707) τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
WH – οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν (5656) την πορνην την μεγαλην ητις εφθειρεν (5707) την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν (5656) το αιμα των δουλων αυτου εκ χειρος αυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝܢ ܕ݁ܺܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile