Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:18

New American Standard Version
Revelation 18:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and were crying out as they saw the smoke of her burning, saying, 'What {city} is like the great city?'
NA26 – καὶ ἔκραζον (5707) βλέποντες (5723) τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, (5723) Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;
WH – και [ εκραξαν (5656) | εκραζον (5707) ] βλεποντες (5723) τον καπνον της πυρωσεως αυτης λεγοντες (5723) τις ομοια τη πολει τη μεγαλη
PES – ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܐܘܽܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܕ݂ܳܡܝܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile