Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:3

New American Standard Version
Revelation 17:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he carried me away in the Spirit into a wilderness; and I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names, having seven heads and ten horns.
NA26 – καὶ ἀπήνεγκέν (5656) με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον (5627) γυναῖκα καθημένην (5740) ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα (5723) ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων (5723) κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.
WH – και απηνεγκεν (5656) με εις ερημον εν πνευματι και ειδον (5627) γυναικα καθημενην (5740) επι θηριον κοκκινον [ γεμοντα (5723) | <γεμοντα> (5723) ] ονοματα βλασφημιας εχων (5723) κεφαλας επτα και κερατα δεκα
PES – ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܪܺܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile