Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:10,12

New American Standard Bible
Revelation 17:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they are seven kings; five have fallen, one is, the other has not yet come; and when he comes, he must remain a little while.
NA26 – οἱ πέντε ἔπεσαν, (5627) εἷς ἔστιν, (5748) ἄλλος οὔπω ἦλθεν, (5627) καὶ ὅταν ἔλθῃ (5632) ὀλίγον αὐτὸν δεῖ (5904) μεῖναι. (5658)
WH – και βασιλεις επτα εισιν (5719) οι πεντε επεσαν (5627) ο εις εστιν (5719) ο αλλος ουπω ηλθεν (5627) και οταν ελθη (5632) ολιγον αυτον δει (5719) μειναι (5658)
PES – ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܰܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܟ݂ܰܬ݁ܳܪܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The ten horns which you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but they receive authority as kings with the beast for one hour.
NA26 – καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες (5627) δέκα βασιλεῖς εἰσιν, (5748) οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, (5627) ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν (5719) μετὰ τοῦ θηρίου.
WH – και τα δεκα κερατα α ειδες (5627) δεκα βασιλεις εισιν (5719) οιτινες βασιλειαν ουπω ελαβον (5627) αλλα εξουσιαν ως βασιλεις μιαν ωραν λαμβανουσιν (5719) μετα του θηριου
PES – ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܣܰܒ݂ܘ ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile