Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:18

New American Standard Bible
Revelation 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder; and there was a great earthquake, such as there had not been since man came to be upon the earth, so great an earthquake {was it, and} so mighty.
NA26 – καὶ ἐγένοντο (5633) ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο (5633) μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο (5633) ἀφ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο (5633) ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.
WH – και εγενοντο (5633) αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμος εγενετο (5633) μεγας οιος ουκ εγενετο (5633) αφ ου [ ανθρωποι εγενοντο (5633) | ανθρωπος εγενετο (5633) ] επι της γης τηλικουτος σεισμος ουτως μεγας
PES – ܘܰܗܘܰܘ ܒ݁ܰܪܩܶܐ ܘܪܰܥܡܶܐ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile