Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 15:2

New American Standard Bible
Revelation 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who had been victorious over the beast and his image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην (5772) πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας (5723) ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας (5761) ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας (5723) κιθάρας τοῦ θεοῦ.
WH – και ειδον (5627) ως θαλασσαν υαλινην μεμιγμενην (5772) πυρι και τους νικωντας (5723) εκ του θηριου και εκ της εικονος αυτου και εκ του αριθμου του ονοματος αυτου εστωτας (5761) επι την θαλασσαν την υαλινην εχοντας (5723) κιθαρας του θεου
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܕ݂ܰܙܟ݂ܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܨܰܠܡܳܗ ܘܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile