Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:15,17

New American Standard Version
Revelation 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the seventh angel sounded; and there were loud voices in heaven, saying, ""The kingdom of the world has become {the kingdom} of our Lord and of His Christ; and He will reign forever and ever."
NA26 – Καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐγένοντο (5633) φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, (5723) Ἐγένετο (5633) βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει (5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και ο εβδομος αγγελος εσαλπισεν (5656) και εγενοντο (5633) φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντες (5723) εγενετο (5633) η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και του χριστου αυτου και βασιλευσει (5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܶܗ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""We give You thanks, O Lord God, the Almighty, who are and who were, because You have taken Your great power and have begun to reign.
NA26 – λέγοντες, (5723) Εὐχαριστοῦμέν (5719) σοι, κύριε θεὸς παντοκράτωρ, ὢν (5752) καὶ ἦν, (5713) ὅτι εἴληφας (5758) τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας· (5656)
WH – λεγοντες (5723) ευχαριστουμεν (5719) σοι κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ ο ων (5723) και ο ην (5707) οτι [ ειληφες (5754) | ειληφας (5754) ] την δυναμιν σου την μεγαλην και εβασιλευσας (5656)
PES – ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܬ݁ ܒ݁ܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile