Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:13

New American Standard Bible
Philippians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is God who is at work in you, both to will and to work for {His} good pleasure.
NA26 – θεὸς γάρ ἐστιν (5748) ἐνεργῶν (5723) ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν (5721) καὶ τὸ ἐνεργεῖν (5721) ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.
WH – θεος γαρ εστιν (5719) ο ενεργων (5723) εν υμιν και το θελειν (5721) και το ενεργειν (5721) υπερ της ευδοκιας
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܛ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܣܥܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile