Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:45

New American Standard Bible
Matthew 5:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on {the} evil and {the} good, and sends rain on {the} righteous and {the} unrighteous.
NA26 – ὅπως γένησθε (5638) υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει (5719) ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει (5719) ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
WH – οπως γενησθε (5638) υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει (5719) επι πονηρους και αγαθους και βρεχει (5719) επι δικαιους και αδικους
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܕ݂ܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile