Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:11

New American Standard Version
Matthew 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the devil *left Him; and behold, angels came and {began} to minister to Him.
NA26 – Τότε ἀφίησιν (5719) αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ (5628) ἄγγελοι προσῆλθον (5656) καὶ διηκόνουν (5707) αὐτῷ.
WH – τοτε αφιησιν (5719) αυτον ο διαβολος και ιδου (5640) αγγελοι προσηλθον (5627) και διηκονουν (5707) αυτω
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile