Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:2

New American Standard Version
Matthew 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Where is He who has been born King of the Jews? For we saw His star in the east and have come to worship Him."
NA26 – λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) τεχθεὶς (5685) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν (5627) γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν (5627) προσκυνῆσαι (5658) αὐτῷ.
WH – λεγοντες (5723) που εστιν (5719) ο τεχθεις (5685) βασιλευς των ιουδαιων ειδομεν (5627) γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν (5627) προσκυνησαι (5658) αυτω
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܚܙܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile