Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:7,9

New American Standard Bible
Matthew 26:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a woman came to Him with an alabaster vial of very costly perfume, and she poured it on His head as He reclined {at the table.}
NA26 – προσῆλθεν (5627) αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα (5723) ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν (5656) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. (5740)
WH – προσηλθεν (5627) αυτω γυνη εχουσα (5723) αλαβαστρον μυρου βαρυτιμου και κατεχεεν (5656) επι της κεφαλης αυτου ανακειμενου (5740)
PES – ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this {perfume} might have been sold for a high price and {the money} given to the poor."
NA26 – ἐδύνατο (5711) γὰρ τοῦτο πραθῆναι (5683) πολλοῦ καὶ δοθῆναι (5683) πτωχοῖς.
WH – εδυνατο (5711) γαρ τουτο πραθηναι (5683) πολλου και δοθηναι (5683) πτωχοις
PES – ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile