Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:65

New American Standard Version
Matthew 26:65
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the high priest tore his robes and said, ""He has blasphemed! What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy;
NA26 – τότε ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, (5723) Ἐβλασφήμησεν· (5656) τί ἔτι χρείαν ἔχομεν (5719) μαρτύρων; ἴδε (5657) νῦν ἠκούσατε (5656) τὴν βλασφημίαν·
WH – τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν (5656) τα ιματια αυτου λεγων (5723) εβλασφημησεν (5656) τι ετι χρειαν εχομεν (5719) μαρτυρων ιδε (5628) νυν ηκουσατε (5656) την βλασφημιαν
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܨܰܪܺܝ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܓ݁ܰܕ݁ܶܦ݂ ܡܳܢܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܝܢ ܠܰܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile