Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:57

New American Standard Version
Matthew 26:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who had seized Jesus led Him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.
NA26 – Οἱ δὲ κρατήσαντες (5660) τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον (5627) πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. (5681)
WH – οι δε κρατησαντες (5660) τον ιησουν απηγαγον (5627) προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν (5681)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile