Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:7

New American Standard Bible
Matthew 24:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.
NA26 – ἐγερθήσεται (5701) γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται (5704) λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
WH – εγερθησεται (5701) γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται (5695) λιμοι και σεισμοι κατα τοπους
PES – ܢܩܽܘܡ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܰܦ݂ܢܶܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܢܶܐ ܘܙܰܘܥܶܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile