Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:25

New American Standard Version
Matthew 23:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence.
NA26 – Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε (5719) τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν (5719) ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.
WH – ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε (5719) το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν (5719) εξ αρπαγης και ακρασιας
PES – ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܘܰܕ݂ܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܝܢ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile