Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:17

New American Standard Bible
Matthew 23:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You fools and blind men! Which is more important, the gold or the temple that sanctified the gold?
NA26 – μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, (5748) χρυσὸς ναὸς ἁγιάσας (5660) τὸν χρυσόν;
WH – μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν (5719) ο χρυσος η ο ναος ο αγιασας (5660) τον χρυσον
PES – ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܘܰܣܡܰܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile