Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:7

New American Standard Version
Matthew 22:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the king was enraged, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire.
NA26 – δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, (5681) καὶ πέμψας (5660) τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν (5656) τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. (5656)
WH – ο δε βασιλευς ωργισθη (5681) και πεμψας (5660) τα στρατευματα αυτου απωλεσεν (5656) τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܪܓ݂ܶܙ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܠܩܳܛܽܘܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile