Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:15

New American Standard Version
Matthew 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that He had done, and the children who were shouting in the temple, ""Hosanna to the Son of David," they became indignant
NA26 – ἰδόντες (5631) δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν (5656) καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας (5723) ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, (5723) Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν (5656)
WH – ιδοντες (5631) δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν (5656) και τους παιδας τους κραζοντας (5723) εν τω ιερω και λεγοντας (5723) ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܘܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile