Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:21,23, 25

New American Standard Version
Matthew 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""She will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins."
NA26 – τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει (5692) τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
WH – τεξεται (5695) δε υιον και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει (5692) τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων
PES – ܬ݁ܺܐܠܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "", , ," which translated means, ""God ."
NA26 – Ἰδοὺ (5628) παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν (5748) μεθερμηνευόμενον (5746) Μεθ ἡμῶν θεός.
WH – ιδου (5640) η παρθενος εν γαστρι εξει (5692) και τεξεται (5695) υιον και καλεσουσιν (5692) το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν (5719) μεθερμηνευομενον (5746) μεθ ημων ο θεος
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܛܰܢ ܘܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus.
NA26 – καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν (5707) αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν (5627) υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν (5656) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
WH – και ουκ εγινωσκεν (5707) αυτην εως [ [ου] | ου ] ετεκεν (5627) υιον και εκαλεσεν (5656) το ονομα αυτου ιησουν
PES – ܘܠܳܐ ܚܰܟ݂ܡܳܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile