Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:5

New American Standard Version
Matthew 19:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ' , '?
NA26 – καὶ εἶπεν, (5627) Ἕνεκα τούτου καταλείψει (5692) ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται (5701) τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται (5704) οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
WH – και ειπεν (5627) ενεκα τουτου καταλειψει (5692) ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και κολληθησεται (5701) τη γυναικι αυτου και εσονται (5695) οι δυο εις σαρκα μιαν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ݂ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile